Luận văn “Hoàn thiện hoạt động thanh tra giám sát của Ngân hàng”

15.000  12.000 

Còn hàng

Luận văn “Hoàn thiện hoạt động thanh tra giám sát của Ngân hàng”

1.1.         Khái quát chung về tổ chức tín dụng

Khái niệm về tổ chức tín dụng

Theo luật các tổ chức tín dụng được Ngân hàng nhà nước ban hành năm 2010, khái niệm về tổ chức tín dụng được hiểu như sau: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”.

Các hoạt động của Tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng thực hiện các hoạt động sau: Hoạt động huy động vốn; hoạt động cấp tín dụng; hoạt động cung ứng các dịch vụ thực hiện nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ và một số hoạt động khác.

a.   Hoạt động huy động vốn

Huy động vốn là một trong những nghiệp vụ kinh doanh quan trọng của các TCTD thông qua các hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi chờ thanh toán của chủ tài khoản, phát hành giấy tờ có giá, vay vốn thông qua thị trường liên ngân hàng hoặc vay vốn từ NHNN Việt Nam, cụ thể bao gồm các hình thức:

Huy động vốn bằng cách nhận tiền gửi;

Huy động vốn bằng cách phát hành các giấy tờ có giá;

Huy động vốn bằng cách vay vốn giữa các TCTD trên thị trường nội tệ liên ngân hàng;

Vay vốn của NHNN Việt Nam.

b.   Hoạt động cấp tín dụng

Theo luật các tổ chức tín dụng được Ngân hàng nhà nước ban hành năm 2010 đưa ra khái niềm về hoạt động cấp tín dụng như sau: “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.

c.   Hoạt động cung ứng thực hiện các nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ

Các hoạt động này được áp dụng riêng đối với các TCTD là ngân hàng. Bao gồm 2 hoạt động chính: Hoạt động thanh toán và hoạt động ngân quỹ.

1.2.         Hoạt động thanh tra giám sát

a.   Hoạt động thanh tra

Hoạt động thanh tra có thể được định nghĩa như sau: “ Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, là hoạt động kiểm tra, xem xét việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; thường được thực hiện bởi một cơ quan chuyên trách theo một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm kết luận đúng, sai, đánh giá ưu, khuyết điểm, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý các vi phạm, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân”.

b.   Hoạt động giám sát

Theo từ điển tiếng Việt, “giám sát là theo dõi, xem xét làm đúng hoặc sai những điều đã quy định hoặc có thể hiểu giám sát là theo dõi, kiểm tra xem có thực hiện đúng những điều quy định không”.

1.3.         Hoạt động thanh tra giám sát của NHNN Việt Nam

– Nội dung hoạt động thanh tra giám sát

Theo điều 55 luật Ngân hàng nhà nước năm 2010 có nêu rõ hoạt động thanh tra ngân hàng bao gồm các nội dung sau:

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, việc thực hiện các quy định trong giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp;

Xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro và tình hình tài chính của đối tượng thanh tra ngân hàng;

Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng;

Kiến nghị, yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng có biện pháp hạn chế, giảm thiểu và xử lý rủi ro để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và phòng ngừa, ngăn chặn hành động dẫn đến vi phạm pháp luật;

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

Theo điều 58 luật Ngân hàng nhà nước năm 2010, hoạt động giám sát ngân hàng bao gồm các nội dung sau:

Thu thập, tổng hợp và xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu theo yêu cầu giám sát ngân hàng;

Xem xét, theo dõi tình hình chấp hành các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và khuyến nghị, cảnh báo về giám sát ngân hàng;

Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động, quản trị, điều hành và mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng; xếp hạng các tổ chức tín dụng hằng năm;

Phát hiện, cảnh báo rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng và nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng;

Kiến nghị, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý rủi ro, vi phạm pháp luật.

Quy trình hoạt động thanh tra giám sát

Hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng được chia ra làm 2 hoạt động chính là thanh tra và giám sát. Do vậy, quy trình thanh tra, giám sát của NHNN đối với các TCTD đều có sự liên kết mật thiết, tương hỗ giữa 2 hoạt động thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa.

Quy trình thanh tra giám sát của NHNN Việt Nam đối với các TCTD trên cơ sở rủi ro được thực hiện qua 6 bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu và đánh giá rủi ro trong hoạt động của TCTD;

Bước 2: Lập kế hoạch thanh tra;

Bước 3: Thành lập đoàn thanh tra và các công tác chuẩn bị;

Bước 4: Thực hiện thanh tra tại chỗ;

Bước 5: Báo cáo kết quả thanh tra và ban hành kết luận thanh tra

Bước 6: Giám sát liên tục đối với các TCTD sau hoạt động thanh tra tại chỗ.

Reviews


Be the first to review “Luận văn "Hoàn thiện hoạt động thanh tra giám sát của Ngân hàng"”

*

Liên hệ
Quý khách liên hệ theo số 0912345678 để được hỗ trợ tốt nhất khi sử dụng dịch vụ hoặc khi cần hỗ trợ về mua hàng.
Menu

Giỏ hàng

Close

Không có sản phẩm nào

Không có sản phẩm nào