Luận văn “Hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở NHCSXH”

14.000 

Còn hàng

Luận văn “Hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở NHCSXH

Phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hộinâng cao chất lượng sống cho mọi tầng lớp nhân dân là một chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta thời gian qua thì vẫn còn một bộ phận khá lớn dân cư, đặc biệt là những người đang sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo…. còn gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống, tình trạng thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định, thu nhập thấp còn rất phổ biến… Thực trạng này có nhiều nguyên nhân và một trong số những nguyên nhân quan trọng là tình trạng thiếu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để góp phần tháo gỡ những khó khăn cho đối tượng người nghèo và các đối tượng chính sách, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, trong đó có chính sách hỗ trợ vốn cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng nghèo, vùng khó khăn nhằm thực hiện các mục tiêu xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về kinh tế, an sinh xã hội giữa các khu vực, vùng miền, tầng lớp dân cư trong xã hội và việc thành lập Ngân hàng chính sách xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận chính là một trong những chính sách cụ thể. Với chức năng nhiệm vụ sử dụng nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động; khai thác nguồn vốn uỷ thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với lãi suất thấp; vốn tài trợ; huy động tiết kiệm dân cư… cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách vay ưu đãi phục vụ SXKD, tạo việc làm, cải thiện đời sống.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Hà (Lào Cai) được thành lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính là cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở một huyện miền núi phía Bắc. Tuy mới 10 năm thành lập nhưng đã nhanh chóng phát triển màng lưới hoạt động với 21 điểm giao dịch lưu động đặt tại 21 xã, thị trấn, 282 tổ TK&VV nằm tại 236 thôn bản trên địa bàn. Đến nay Ngân hàng CSXH huyện Bắc Hà đã triển khai 10 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, thực hiện xét duyệt và giải ngân cho vay được 23.803 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn, với tổng doanh số cho vay là 344.802 trđ… Nguồn vốn cho vay của NHCSXH huyện Bắc Hà đã góp phần giải quyết những nhu cầu về vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đầu tư SXKD, tạo việc làm, cải thiện đời sống và góp phần tích cực vào công cuộc XĐGN hàng năm trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động NHCSXH Bắc Hà còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế gây khó khăn không chỉ đối với việc triển khai các chương trình hỗ trợ vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách mà còn gây khó khăn cho chính bản thân ngân hàng, đặc biệt là sự tiềm ẩn nợ quá hạn, việc xử lý nợ đến hạn, quá hạn chưa kịp thời, khả năng thu hồi vốn khó khăn…

Từ thực trạng đó cho thấy, việc đánh giá đúng hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách của ngân hàng, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế cùng nguyên nhân của nó là cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay nhằm hỗ trợ các đối tượng góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bắc Hà (Lào Cai) là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Qua quá trình công tác và thực tiễn hoạt động của NHCSXH huyện Bắc Hà học viên chọn đề tài nghiên cứu: “Hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở NHCSXH huyện Bắc Hà (Lào Cai) – Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sỹ kinh tế.

* Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách để phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại NHCSXH huyện Bắc Hà (Lào Cai) thời gian qua, đặc biệt làm rõ những mặt hạn chế, bất cập cùng nguyên nhân của chúng để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách tại NHCSXH huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu các chương trình kinh tế – xã hội đề ra.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, các câu hỏi nghiên cứu bao gồm:

– Hoạt động tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách tại NHCSXH huyện Bắc Hà thời gian qua như thế nào? Những thành công và những hạn chế?

– Làm thế nào để khắc phục được những hạn chế trong hoạt động tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách tại NHCSXH huyện Bắc Hà? Các giải pháp cần thiết để đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách của NHCSXH huyện Bắc Hà.

– Các cơ quan có liên quan cần làm gì để giúp NHCSXH huyện Bắc Hà thực hiện tốt chức năng đẩy mạnh tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách của NHCSXH.

Phạm vi nghiên cứu:

– Địa bàn nghiên cứu: NHCSXH huyện Bắc Hà (Lào Cai).

– Thời gian nghiên cứu: từ năm 2010 đến năm 2013.

* Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các tiếp cận nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn. Trong nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp thu thập và phân tích tài liệu, phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp lôgic, phương pháp tổng hợp, thống kê và các phương pháp phân tích kinh tế khác.

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ nhiều nguồn, đặc biệt là các báo cáo sơ kết, tổng kết các mặt hoạt động của NHCSXH huyện Bắc Hà.

* Kết cấu của luận văn

Luận văn ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn được kết cấu thành 3 chương.

Chương 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở NHCSXH huyện Bắc Hà (Lào Cai).

Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở NHCSXH huyện Bắc Hà (Lào Cai).

Reviews


Be the first to review “Luận văn "Hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở NHCSXH"”

*

Liên hệ
Quý khách liên hệ theo số 0912345678 để được hỗ trợ tốt nhất khi sử dụng dịch vụ hoặc khi cần hỗ trợ về mua hàng.
Menu

Giỏ hàng

Close

Không có sản phẩm nào

Không có sản phẩm nào